Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów dostępnych na stronie https://ekogroszek-wroclaw.pl/pl/shop/ekogroszek/ oraz zasady zwrotu, a także postępowania reklamacyjnego.

 

§ 1. Słownik pojęć

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie Internetowym.

 4. Przedsiębiorca - Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, składającą zamówienie w Sklepie Internetowym.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin. 

 6. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego.

 7. Sprzedający - oznacza Nikomax Sp. z o. o. ul. Grabiszyńska 204 D lokal 215 53-235 Wrocław nr KRS: 0000594833, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Wrocław ul. Poznańska, kapitał zakładowy: 1 250 000,0 zł, REGON: 363437164, NIP: 8971818316, e-mail: biuro@ekogroszek-wroclaw.pl.

 8. Sklep Internetowy - serwis internetowy należący do Sprzedającego. dostępny pod domeną https://ekogroszek-wroclaw.pl/pl/shop/ekogroszek/. 

 9. Towar - rzecz dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym.

 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, deklarację dotyczącą podatku akcyzowego, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego towarów będących przedmiotem danego zamówienia.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Nikomax Sp. z o. o. Z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Grabiszyńska 204 D lokal 215 53-235 Wrocław, posiadająca nr KRS: 0000594833, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Wrocałw, ul. Poznańska, kapitał zakładowy: 1 250 000,0 zł, posiadająca numer REGON: 363437164 oraz NIP: 8971818316.

 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, przeglądania dostępnego asortymentu oraz zawarcia umowy sprzedaży Towaru niezbędne jest posiadanie:

  1. urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu,

  2. przeglądarki Internetowej w celu pobierania i wyświetlania strony internetowej,

  3. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Koszty wynikające z korzystania z Internetu przez Klienta obciążają go osobiście.

 2. Sprzedający może porozumieć się z Klientem poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

 3. Klient może porozumieć się ze Sprzedającym poprzez pocztę elektroniczną lub formularz kontaktowy dostępny na stronie.

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym, podejmowane są środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych przesyłanych przez Internet. Korespondencja podlega ochronie antywirusowej i jest kierowana wyłącznie do określonego Klienta.

 5. Przedmiotem sprzedaży są towary fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep Internetowy w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 6. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:

  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez Klienta, które mogą utrudnić realizację Zamówienia. Należy przy tym wskazać, że podanie fałszywych danych może być obarczone odpowiedzialnością karną.

 

§ 3. Rejestracja i logowanie do Sklepu Internetowego

   1. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, Klient może dokonać Rejestracji.

   2. Założenie i korzystanie z konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego świadczone jest drogą elektroniczną.

   3. Rejestracja jest czynnością jednorazową, dobrowolną, nieodpłatną i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie Internetowym.

   4. Klient może zarejestrować konto Klienta w Sklepie Internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu Internetowego zakładki „Zaloguj się/Zarejestruj się” lub może zarejestrować konto Klienta podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   5. Zarejestrowanie konta Klienta w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia konta Klienta, realizacji i obsługi Zamówień złożonych w Sklepie Internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia konta Klienta.

   6. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Usługa konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

   7. Po zarejestrowaniu konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

   8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ekogroszek-wroclaw.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Nikomax Sp. z o. o. ul. Grabiszyńska 204 D lokal 215 53-235 Wrocław, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

   9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

 1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

 2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

 3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

 4. przesyłanie lub zamieszczenie przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

   1. Sprzedający może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.

   2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem konta Klienta ze Sklepu Internetowego.

   3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

§ 4. Zasady Składania Zamówień

   1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie Zamówienia. Minimalna ilość Towaru, którą może nabyć jednorazowo Klient wynosi 1 (jedną) tonę. 

   2. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu Internetowego, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza.

   3. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   4. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.

   5. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego skompletować Zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia Towaru, sposób płatności, złożyć deklarację dla potrzeb ustalenia podatku akcyzowego, wypełnić formularz Zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „ZAMAWIAM”. Naciśnięcie na przycisk „ZAMAWIAM” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

   6. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „DO KOSZYKA” Klient dokonuje wyboru Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „DO KASY”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia Towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz Zamówienia.

   7. W formularzu zamówienia należy wskazać:

   1. imię, nazwisko, PESEL, nr i serię dowodu osobistego oraz adres Klienta Konsumenta,

   2. nazwę/ firmę oraz NIP Klienta Przedsiębiorcy, 

   3. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,

   4. dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony Towar, jeśli zamówiony Towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż w formularzu rejestracyjnym.

   1. Klient, który zarejestrował konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego. 

   2. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „ZAMAWIAM”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, obszaru i sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu Zamówienia. 

   3. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu Zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, deklaracji dla potrzeb ustalenia podatku akcyzowego, oraz wypełnieniu formularza Zamówienia.

   4. Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „ZAMAWIAM”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

   5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia.

   6. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu Zamówienia lub w koncie Klienta, gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedającego wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedającego z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym. 

   7. Świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Towary oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Sprzedającego albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   8. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty za Towar (w przypadku przelewu) lub autoryzacji płatności przez system Tpay.

   9. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.

   10. Dowodem dokonania zakupu jest faktura.

 

§ 5. Ceny i podatek akcyzowy

 1. Ceny Towaru na stronie głównej Sklepu Internetowego są cenami brutto, tj. razem wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz podatkiem akcyzowym, chyba że Towar jest zwolniony z akcyzy na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach. 

 2. Sprzedający dokonuje w Sklepie Internetowym sprzedaży Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego tylko Klientom, którzy przeznaczą zakupiony Towar wyłącznie do użycia dla celów wskazanych w trakcie składania Zamówienia, uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

 3. Konsument w przypadku zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, zobowiązany jest podać swój numer dokumentu tożsamości i numer PESEL (jeśli został nadany). Jeśli Konsument nie poda w trakcie składania Zamówienia wymaganych danych do zakupu zostanie doliczony podatek akcyzowy.

 4. Ceny Towaru zawierają koszt opakowania, w tym palety, na której transportowany jest Towar. Opakowanie Towaru jest bezzwrotne.

 5. Cena dostawy Towaru, za który płatność następuje za pobraniem (tj. przy odbiorze Towaru), obejmująca w szczególności przewóz Towaru i jego wyładunek pod adresem wskazanym przez Klienta, jest ceną brutto, tj. razem z VAT i wynosi 15 złotych. O cenie dostawy Towaru Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. W przypadku dokonania płatności za Towar „z góry” cena dostawy Towaru nie jest doliczana. 

 6. O łącznej cenie do zapłaty, zwanej dalej „Łączną Ceną”, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży, tj. w momencie uruchomienia przez Kupującego pola ”ZAMAWIAM”, przy czym w przypadku dostawy Towaru, za który płatność następuje za pobraniem (tj. przy odbiorze Towaru), przez kuriera Łączna Cena stanowi sumę ceny Towaru i ceny dostawy Towaru. W przypadku płatności z góry za Towar przez Klienta Łączna Cena jest równa cenie Towaru.

 7. Sprzedający i Klient są związani ceną Towaru oraz ceną dostawy Towaru oferowaną w Sklepie Internetowym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży, tj. w momencie uruchomienia przez Klienta pola „ZAMAWIAM”.

 8. Jeżeli Konsument użyje Towaru do celów innych niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.

 9. Jeżeli Klient Przedsiębiorca użyje Towaru do celów innych niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. W przypadku obciążenia w związku z tym Sprzedającego podatkiem akcyzowym, Klient Przedsiębiorca zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Sprzedającego kwoty pieniężnej pokrywającej wszelkie koszty poniesione z tego tytułu przez Sprzedającego, w szczególności kwotę stanowiącą równowartość akcyzy zapłaconej przez Sprzedającego, odsetek skarbowych za zwłokę, kosztów i opłat związanych z decyzją lub ustaleniem odpowiedniego organu, w tym także kosztów kontroli podatkowej, kontroli celno – skarbowej lub postępowania podatkowego a także kosztów ewentualnych upomnień i monitów.

 10. Konsument w przypadku dokonywania zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego zobowiązany jest do:

 1. złożenia w Zamówieniu deklaracji, że nabywane wyroby węglowe będą przeznaczone do celów opałowych wskazanych w ust. 2 powyżej,

 2. w momencie dostawy przez kuriera:

 1. złożenia czytelnego podpisu na przeznaczonym dla Sprzedającego egzemplarzu faktury, która jednocześnie stanowi dokument akcyzowy, w celu potwierdzenia nabycia i przeznaczenia zakupionego Towaru, przy czym podpisany egzemplarz faktury Klient przekazuje bezpośrednio przy odbiorze Towaru kurierowi. Na potwierdzenie nabycia i przeznaczenia zakupionego Towaru Konsument może także przekazać kurierowi podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,

 2. złożenia czytelnego podpisu na oświadczeniu i pełnomocnictwie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jeżeli odbioru Towaru dokonuje osoba upoważniona przez Konsumenta. Osoba upoważniona przez Konsumenta powinna przekazać podpisane oświadczenie i pełnomocnictwo kurierowi.

 1. Klient będący Przedsiębiorcą, w przypadku dokonywania zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego zobowiązany jest do:

 1. złożenia w zamówieniu deklaracji, że nabywane wyroby węglowe będą przeznaczone do celów opałowych wskazanych w ust. 2 powyżej,

 2. złożenia czytelnego podpisu, przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, na oświadczeniu (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu) i przesłania jego skanu na adres: biuro@ekogroszek-wroclaw.pl. Sprzedający dokona weryfikacji poprawności uzupełnienia oświadczenia. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydania Towaru do momentu złożenia poprawnie uzupełnionego oświadczenia, lecz nie dłużej niż 14 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po tym czasie zapłacona przez Klienta będącego Przedsiębiorcą Łączna Cena zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.

 

§ 6. Zasady Dokonywania Płatności

 1. Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujący sposób płatności za zamówione Towary oraz koszty ich dostarczenia:

 1. płatność online za pośrednictwem Systemu Tpay (świadczonych przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań). Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Tpay oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.tpay.com

 2. płatność za pobraniem (gotówką przy odbiorze Towaru).

 1. Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 1 dnia roboczego od chwili zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedającego nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedającym.

 

§ 7. Dostawa

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem podmiotu wybranego przez Sprzedającego. 

 3. Dostawa Towaru przez kuriera jest dokonywana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia do granicy posesji. Kurier dokonuje jego rozładunku Towaru na podłoże, na którym stoi pojazd Kuriera. 

 4. Do miejsca dostawy Towaru musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu, umożliwiająca swobodny wjazd i wyjazd oraz rozładunek samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony pozwalającego dostarczyć całość zamówionego Towaru w ramach jednego Zamówienia.

 5. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia.

 6. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w dni robocze.

 7. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 24 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się skompletowanie Zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.

 

§ 8. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.  

  2. W celu odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.

  3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

  5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na następujący adres: Nikomax Sp zoo, ul. Średzka 243, 55-300 Komorniki.

  6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

  9. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

  10. Klient nieposiadający statusu Konsumenta (Przedsiębiorca) nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. Wobec Klientów nie będących Konsumentami zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 9. Rozpatrywanie Reklamacji

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie i przesłana na adres: Nikomax Sp. z o. o. ul. Grabiszyńska 204 D lokal 215 53-235 Wrocław, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: biuro@ekogroszek-wroclaw.pl.

 3. Reklamację można złożyć korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 4. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. Jeżeli Sprzedający nie udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania – przyjmuje się, że uwzględnił reklamację.

 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 6. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Powyżej opisana treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

§ 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient ma prawo zgłaszać wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego pisemnie na adres: Nikomax Sp. z o. o. ul. Grabiszyńska 204 D lokal 215 53-235 Wrocław, mailowo pod adres biuro@ekogroszek-wroclaw.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sprzedającego.

 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby zachowanie powyższego terminu nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, o terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 3. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 4. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 5. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 6. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR znajduje się pod następującym adresem:  ec.europa.eu/consumers/odr.

 7. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. 

 

§ 12. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Nikomax sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Grabiszyńska 204 D lokal 215 53-235 Wrocław).

 2. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją Sklepie Internetowym. W przypadku zakupu Towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, marketingu produktów i usług jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania Zamówienia.

 5. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę Towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

 6. Każdy Klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 7. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. W oparciu o dane osobowe Klientów, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 9. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 10. Nikomax sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wykorzystuje pliki typu cookies, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym) podczas przeglądania Sklepu Internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem Internetowym z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta, badanie ruchu Klientów w ramach Sklepu Internetowego.

 12. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego.

 13. Klient Sklepu Internetowego może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu Internetowego.

 14. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem: https://ekogroszek-wroclaw.pl/pl/shop/ekogroszek/ odnoszące się do Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.).

 3. Sprzedający przestrzega wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683 z pózn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” oraz w siedzibie Firmy. 

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie Internetowym rejestracji konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683 z pózn. zm.).

 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

Załącznik nr 1 do RegulaminuNr zamówienia: _____________OŚWIADCZENIE*

 

Ja niżej podpisany/a _________________________________________ (Imię i nazwisko Nabywcy), zamieszkały/a w _____________________________

__________________________________________________________

(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) legitymujący się _________ __________________________________________________________

(rodzaj i numer dokumentu tożsamości), posiadający/a nr PESEL_____________________, oświadczam, że nabyty przeze mnie węgiel kamienny w ilości _____ ton jest przeznaczony do celów uprawniających do zwolnienia z podatku akcyzowego.

 

Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego: do celów opałowych przez gospodarstwo domowe (Art. 31a ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku akcyzowym).

 

________ ___ ___________________________

 

 Miejscowość i data Czytelny podpisPEŁNOMOCNICTWO

do odbioru Towaru zakupionego w sklepie internetowym

Jednocześnie, upoważniam Pana/Panią _________________________ (imię i nazwisko) legitymującego/ą się dokumentem tożsamości ______________________________ do odbioru Towaru zakupionego przeze mnie w sklepie internetowym, zgodnie ze złożonym zamówieniem.

 

________ ___ __________________________

 Miejscowość i data Czytelny podpis* Oświadczenie składane w przypadku zakupu Towaru w zwolnieniu z podatku akcyzowego

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Nikomax sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Grabiszyńska 204 D lokal 215 53-235 Wrocław). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zwolnienia sprzedawanych wyrobów węglowych od akcyzy i potwierdzenia ich odbioru na fakturze. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania zwolnienia od akcyzy i potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych na fakturze. Jednocześnie Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami RODO. O przysługujących Państwu prawach informujemy na stronie internetowej  https://ekogroszek-wroclaw.pl/pl/shop/ekogroszek/

Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Nr zamówienia: ………………
Klient Przedsiębiorca:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

(nazwa, adres siedziby, NIP)

 

reprezentowany przez:

…………………………………

…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)


OŚWIADCZENIE*

 

Oświadczam, że nabyty węgiel kamienny w ilości ………ton jest przeznaczony do celów uprawniających do zwolnienia z podatku akcyzowego. Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego: …………………………………….. (Art. 31a ust. 1 pkt. ……………. ustawy o podatku akcyzowym).
________ ___ __________________________

Miejscowość i data czytelne podpisy osób

 reprezentujących Klienta Przedsiębiorcę
*Oświadczenie składane w przypadku zakupu Towaru w zwolnieniu z podatku akcyzowego

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Nikomax sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Grabiszyńska 204 D lokal 215 53-235 Wrocław). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zwolnienia sprzedawanych wyrobów węglowych od akcyzy i potwierdzenia ich odbioru na fakturze. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania zwolnienia od akcyzy i potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych na fakturze. Jednocześnie Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami RODO. O przysługujących Państwu prawach informujemy na stronie internetowej  https://ekogroszek-wroclaw.pl/pl/shop/ekogroszek/

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

_______________________________

 (miejscowość, data)

Nikomax sp. z o.o. 

ul. Grabiszyńska 204 D lokal 215 

53-235 Wrocław

 

Dane kontaktowe Konsumenta:

 

Imię i nazwisko:

 

Adres:

 

Telefon kontaktowy:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Ja ___________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży - nr zamówienia _______________, nr faktury ______________z dnia _______________ roku.

__________________________

 

 (podpis Konsumenta)

 

 

Masz Pytania?

Napisz do nas

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem